خرید قمقمه کتابی جیبی آب - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
ماه‌ها - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
اتمسفر - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
میدان مغناطیسی - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
دما - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
لکه سرخ بزرگ - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
جرم و چگالی - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
مدار و چرخش - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
ویژگی‌های فیزیکی - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
نگاه کلی - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
مشتری (سیاره) - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶